The Imaging Source 百萬畫素板機鏡頭

序列號 規格 接口 焦距 光圈值 紅外線截止濾光片 製造商 PDF STEP
[inch] [mm]
TBL 1.4 5MP 1/2.5 M12×0.5 1.4 2 兆鎂新 N/A
TBL 1.4 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 1.4 2 兆鎂新 N/A
TBL 2.5 5MP 1/2.5 M12×0.5 2.5 2.4 兆鎂新 N/A
TBL 2.5 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 2.5 2.4 兆鎂新 N/A
TBL 2.9 5MP 1/2.5 M12×0.5 2.9 2 兆鎂新 N/A
TBL 2.9 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 2.9 2 兆鎂新 N/A
TBL 3.6 5MP 1/2.5 M12×0.5 3.6 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 3.6 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 3.6 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 4 5MP 1/2.5 M12×0.5 4 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 4 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 4 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 6 5MP 1/2.5 M12×0.5 6 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 6 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 6 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 8 5MP 1/2.5 M12×0.5 8 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 8 C 5MP 1/2.5 M12×0.5 8 1.8 兆鎂新 N/A
TBL 12-2 5MP 1/2 M12×0.5 12 2.8 兆鎂新 N/A
TBL 12-2 C 5MP 1/2 M12×0.5 12 2.8 兆鎂新 N/A
TBL 16 3MP 1/2.5 M12×0.5 16 1.6 兆鎂新 N/A
TBL 16 C 3MP 1/2.5 M12×0.5 16 1.6 兆鎂新 N/A
依實際情形調整更動。

關於 The Imaging Source

自1988年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、視訊轉換器及嵌入式視覺組件的知名品牌製造商, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEMIPI等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及滿足高性能應用需求而著名。

已通過 ISO 9001:2015標準認證 MVTEC | Edge AI + Vision Alliance | EMVA

聯繫我們