The Imaging Source 兆鎂新5百萬畫素鏡頭

序列號 規格 接口 直徑 長度 重量 焦距 光圈值 最小物距 濾鏡螺紋规格 製造商
[inch] [mm] [mm] [g] [mm] [m] [mm]
TCSL 0418 5MP 1/2.5 CS 30 14.7 28 4 1.8 0.1 N/A 兆鎂新
TCL 0616 5MP 1/1.8 C 36 45.8 110 6 1.6 - 16 0.1 M34×0.5 兆鎂新
TCSL 0618 5MP 1/2.5 CS 30 18.3 33 6 1.8 0.1 N/A 兆鎂新
TCL 0814 5MP 1/1.8 C 35 39.3 94 8 1.4 - 16 0.1 M27×0.5 兆鎂新
TCSL 0818 5MP 1/2.5 CS 30 19.1 35 8 1.8 0.1 N/A 兆鎂新
TCL 1216 5MP 2/3 C 35 39.2 100 12 1.6 - 16 0.1 M27×0.5 兆鎂新
TCL 1616 5MP 2/3 C 35 42.4 108 16 1.6 - 16 0.2 M27×0.5 兆鎂新
TCL 2518 5MP 2/3 C 35 38.4 86 25 1.8 - 16 0.3 M27×0.5 兆鎂新
TCL 3520 5MP 2/3 C 35 39.2 84 35 2 - 16 0.4 M27×0.5 兆鎂新
TCL 5026 5MP 2/3 C 35 65.7 113 50 2.6 - 32 0.5 M30.5×0.5 兆鎂新
TCL 7528 5MP 1 C 36 72.2 146 75 2.8 - 32 0.6 M34×0.5 兆鎂新
依情形調動

關於 The Imaging Source

自1990年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、影像擷取卡及視訊轉換器的領導者之一, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、物流、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEIEEE1394bIEEE 1394a 等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及持續滿足高性能應用需求而著名。

自動成像協會 已通過 ISO 9001:2015標準認證

聯繫我們