The Imaging Source 1.1" 微距

涵蓋範圍
序列號 放大倍率 工作距離 1/3 " 1/2 " 1/1.8 " 2/3 " 1 " 1.1 " PDF STEP
[×] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TMN 0.3/110 0.3 110 16×12 21×16 25×18 28×21 42×32 47×35
TMN 1.0/50 1 50 4.8×3.6 6.4×4.8 7×5 9×6 13×9 14×10
TMN 1.5/35 1.5 35 3.2×2.4 4.3×3.2 5×3.4 6×4 9×6 10×7
TMN 2.5/30 2.5 30 1.9×1.4 2.6×1.9 3×2.1 3.3×2.5 5.1×3.8 5.7×4.2
TMN 3.0/25 3 25 1.6×1.2 2.1×1.6 2.5×1.8 2.8×2.1 4.2×3.2 4.7×3.5
TMN 4.0/20 4 20 1.2×0.9 1.6×1.2 1.8×1.3 2.1×1.6 3.2×2.4 3.6×2.6
TMN 6.0/6 6 6 0.8×0.6 1.1×0.8 1.2×0.9 1.4×1.0 2.1×1.6 2.4×1.7
TMN 8.5/4 8.5 4 0.6×0.4 0.8×0.6 0.8×0.6 1.0×0.7 1.5×1.1 1.7×1.2
依情形調動.

關於 The Imaging Source

自1990年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、視訊轉換器及嵌入式視覺組件的知名品牌製造商, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEMIPI等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及滿足高性能應用需求而著名。

已通過 ISO 9001:2015標準認證 MVTEC | Edge AI + Vision Alliance | EMVA

聯繫我們