The Imaging Source 迷你鏡頭

序列號 規格 接口 焦距 光圈值 最小物距 直徑 長度 濾鏡螺紋规格 PDF STEP
[inch] [mm] [m] [mm] [mm] [mm]
TPL 0420 6MP 1/1.8 C 4 2 - C 0.1 38.2 27.9 N/A N/A
TPL 0620 6MP 1/1.8 C 6 2 - C 0.1 26.8 23.5 M25.5×0.5 N/A
TPL 0820 7MP 1/1.8 C 8 2 - C 0.1 26.8 25 M25.5×0.5 N/A
TPL 1220 8MP 1/1.8 C 12 2 - C 0.1 26.8 19.9 M25.5×0.5 N/A
TPL 1620 9MP 1/1.8 C 16 2 - C 0.1 26.8 22.4 M25.5×0.5 N/A
TPL 2520 10MP 1/1.8 C 25 2 - C 0.1 28 23.5 M25.5×0.5 N/A
TPL 5028 10MP 1/1.8 C 50 2.8 - C 0.3 30.6 44.9 M28×0.5 N/A
依情形調動.

關於 The Imaging Source

自1990年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、視訊轉換器及嵌入式視覺組件的知名品牌製造商, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEMIPI等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及滿足高性能應用需求而著名。

已通過 ISO 9001:2015標準認證 MVTEC | Edge AI + Vision Alliance | EMVA

聯繫我們