The Imaging Source 兆鎂新500萬畫素鏡頭

序列號 規格 接口 焦距 光圈值 最小物距 直徑 長度 重量 濾鏡螺紋规格 PDF STEP
[inch] [mm] [m] [mm] [mm] [g] [mm]
TCSL 0418 5MP 1/2.5 CS 4 1.8 0.1 30 14.7 28 N/A
TCL 0616 5MP 1/1.8 C 6 1.6 - 16 0.1 36 45.8 110 M34×0.5
TCSL 0618 5MP 1/2.5 CS 6 1.8 0.1 30 18.3 33 N/A
TCL 0814 5MP 1/1.8 C 8 1.4 - 16 0.1 35 39.3 94 M27×0.5
TCSL 0818 5MP 1/2.5 CS 8 1.8 0.1 30 19.1 35 N/A
TCL 1216 5MP 2/3 C 12 1.6 - 16 0.1 35 39.2 100 M27×0.5
TCL 1616 5MP 2/3 C 16 1.6 - 16 0.2 35 42.4 108 M27×0.5
TCL 2518 5MP 2/3 C 25 1.8 - 16 0.3 35 38.4 86 M27×0.5
TCL 3520 5MP 2/3 C 35 2 - 16 0.4 35 39.2 84 M27×0.5
TCL 5026 5MP 2/3 C 50 2.6 - 32 0.5 35 65.7 113 M30.5×0.5
TCL 7528 5MP 1 C 75 2.8 - 32 0.6 36 72.2 146 M34×0.5
依情形調動.

關於 The Imaging Source

自1990年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、視訊轉換器及嵌入式視覺組件的知名品牌製造商, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEMIPI等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及滿足高性能應用需求而著名。

已通過 ISO 9001:2015標準認證 MVTEC | Edge AI + Vision Alliance | EMVA

聯繫我們